Terms & Conditions – PL

Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

 1. Witryna internetowa pod adresem winespot.best jest przeznaczona wyłącznie dla osób PEŁNOLETNICH.
 2. Właścicielem sklepu WINESPOT i witryny internetowej winespot.best jest WINSPOT spółka z o.o. z siedziba we Wrocławiu 52-204 przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej 1B/14 , będąca płatnikiem podatku VAT od towarów i usług, oraz posiada numer NIP 899-285-33-93; oraz REGON: 381799924
 3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony we Wrocławiu przy ul. Zwycięska 41, 53-033 Wroclaw,  Polska, telefon: +48 538 319 958, e-mail: sklep@winespot.best
 4. WINESPOT Sp. Z o.o. posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, wydane przez Prezydenta Miasta Wrocław na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916.).
 5. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, usługa ta jest świadczona na życzenie Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej
 6. Ceny win ustalane są w oparciu o aktualny asortyment i mogą ulegać zmianom. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów. Roczniki podane na stronie, mogą być inne niż aktualnie dostępne.


II. Warunki korzystania

 1. Witryna winespot.best przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Kupującego iż nie jest osobą której zgodnie z artykułem 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest nietrzeźwa w chwili składania zamówienia oraz w chwili jego odbioru.
 2. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny winespot.best jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu przez Użytkownika
 3. Dane figurujące w rejestracji nie są udostępnianie ani sprzedawane żadnym innym podmiotom. Są one chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
 4. W każdej chwili można usunąć bądź zmienić swoje dane korzystając z formularza rejestracji.
 5. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 6. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Szczegóły dostarczenia zakupionego produktu będą omówione podczas kontaktu poprzez drogę elektroniczną, telefoniczną lub korespondencyjną. Wydanie towaru w związku ze sprzedażą odbywa się w czasie i miejscu uzgodnionym między sprzedawcą a Kupującym drogą elektroniczną, telefoniczną lub korespondencyjną poprzez przewoźnika lub kuriera zajmującego się przewozem rzeczy. Kupujący upoważnia przewoźnika lub kuriera do dostarczenia towaru oraz wykonania w imieniu i na rzecz sprzedawcy wszelkich czynności do jakich ustawa o wychowaniu w trzeźwości zobowiązuje. Przewoźnik lub kurier uprawniony jest w przypadku wątpliwości, zażądać okazania dokumentu potwierdzającego pełnoletniość przez zamawiającego lub inną osobę odbierającą towar – w przypadku odmowy okazania dokumentu, przewoźnik lub kurier nie wydadzą towaru. Przewoźnik lub kurier nie wyda towaru również wtedy kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie co do trzeźwości osoby towar odbierającej.
 2. W Sklepie możliwe są następujące formy dostawy:
  a) przy zamówieniu powyżej 200 pln dowóz transportem własnym na terenie Wrocławia
  b) przesyłka kurierska
  c) można również odebrać towar osobiście ze sklepu mieszczącego się przy ulicy Zwycieskiej 41 we Wrocławiu, w godzinach otwarcia sklepu podanymi na witrynie internetowej winespot.best
 3. Czas realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi do 5 dni roboczych od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto.
 4. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:
  a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
  b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
  c) Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
  d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
 5. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia:
  a) poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Klient nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane,
  b) zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,
  c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.
 6. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru do Kupującego, pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia.
 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT
 8. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia i dołączonego dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT)
 9. W przypadku gdy zawartość przesyłki różni się od tej zamawianej, należy sporządzić protokół przyjęcia przesyłki z wyszczególnieniem zawartości i podpisem Kuriera. Będzie on następnie wykorzystany do spowodowania uzupełnienia bądź zamiany towaru tak, by był on zgodny z zamówieniem.
 10. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody. Należy wtedy przesłać pisemną informację na adres e-mail sklepu w terminie 3 dni od otrzymania towaru i odesłać towar w stanie takim jak dotarł wraz z fakturą i informacją o przyczynie zgłoszenia wraz z protokołem szkody, na koszt nadawcy (klienta).
 11. Kupujący ma obowiązek poinformować osoby odbierające przesyłkę lub desygnowane do jej odebrania o regulaminie i zasadach odbierania przesyłek. Nie będą przyjmowane reklamacje z tytułu uszkodzeń które nie zostały stwierdzone podczas odbioru.
 12. Dostawa towarów ograniczona jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice Rzeczpospolitej Polskiej wymaga kontaktu ze sprzedającym, w celu ustalenia warunków dostawy.

IV. Zwroty

 1. Uwzględniamy zwroty w przypadku niezgodności towaru z zamówieniem.
 2. Reklamacje wynikające z tytułu rękojmi uwzględniamy jedynie w uzasadnionych przypadkach, ustalonych ze sprzedającym.
 3. Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko przy nienaruszonych butelkach i banderolach.
 4. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę zakupu.
 5. Termin zwrócenia kwoty zakupu to 30 dni od otrzymania zwróconego towaru, koszty odesłania nie podlegają zwrotowi, nie będą przyjmowane żadne przesyłki na koszt odbiorcy.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest WINESPOT Sp. z o.o. Z chwilą złożenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych przez WINESPOT Sp. z o.o. w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży
 2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez WINESPOT Sp.z o.o. w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów WINESPOT Sp.z o.o., w tym firmie kurierskiej realizującej dostawy zamówień dla WINESPOT sp. z o.o.
 3. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na:
  a) przetwarzanie jego danych osobowych przez WINESPOT Sp.zo.o. w celach marketingowych,
  b) otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od WINESPOT Sp.zo.o..
  c) przekazywanie treści marketingowych przez WINESPOT Sp.zo.o. na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.).
 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz prawo do ich całkowitego usunięcia.

VII. Postanowienia końcowe

 1. WINESPOT Sp. Zo.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej www.winespot.best i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej po zalogowaniu się przez Użytkownika do jego Konta. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 2. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Witryny, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Witryny i możliwość składania zamówienia.
 3. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
 4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.